نکته : مطالب بیشتر را می توانید از کتاب راهنمای سی ان سی تالیف گروه ازدار مشاهده نمایید.

نکته : گروه ازدار بطور تخصصی کار با نرم افزار آرتکم را آغاز و در کتاب راهنمای سی ان سی یک فصل را به آن اختصاص داده است.علاوه بر آن یک ضمیمه هم تحت نام راهنمای آرتکم نیز همراه این مجموعه آموزشی به خریدار ارایه می گردد که مطالب مفیدی را می توانید در آن بیابید.